Generelle leveringsbetingelser for Neopost Norge AS av 01.03.2013

 1. Generelt

Disse leveringsbetingelser regulerer avtaleforhold hvor Neopost Norge AS (”Eier”) leier ut ulike typer maskiner eller softwarelisenser (”Leieobjektet”) og/eller hvor Eier yter ulike tilleggstjenester (”Servicetjenester”), med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Eier og kunden (”Kunden”). Disse leveringsbetingelsene anses å være vedtatt av Kunden ved signering av den enkelte avtale (”Avtalen”).

 

 1. Avtalens varighet

Avtalen løper fra og med den dato utstyret er levert eller som for øvrig er fastsatt i Avtalen, og deretter i det antallet måneder som fremgår av Avtalen (”Avtaleperioden”). Avtalen er uoppsigelig i Avtaleperioden.

 

Etter utløpet av Avtaleperioden forlenges Avtalen automatisk med ett år av gangen på uendrede vilkår, med mindre en av partene skriftlig sier opp Avtalen før utløpet av Avtaleperioden. Ved slik forlengelse har partene en gjensidig rett til å si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsestiden regnes fra den første dagen i påfølgende kalendermåned som oppsigelsen kom frem til den andre parten.

 

 1. Eiendoms- og bruksrett

Eier og/eller leverandør av Leieobjektet har eiendoms- og opphavsrett til Leieobjektet, inkludert eventuell programvare, samt deler som sammenføyes med eller erstatter deler av Leieobjektet. Eier har rett til å få dette tinglyst eller på annen måte offentlig registrert.

 

Kunden har bruksrett til Leieobjektet i Avtaleperioden. Kunden har ikke rett til å bli eier av Leieobjektet ved utløpet av Avtaleperioden eller for øvrig i Avtaleperioden.

 

 1. Endelig utstyrsspesifikasjon

Eier har rett til å påføre ytterligere avtalt utstyrsspesifikasjon i Avtalen etter at Kunden har signert Avtalen. Slike endringer er bindende for Kunden med mindre Kunden uten ugrunnet opphold etter mottakelsen av den oppdaterte Avtalen gir sine skriftlige innsigelser til Eier.

 

 1. Risikoovergang - Levering

Kunden har risikoen for Leieobjektet fra det tidspunkt Leieobjektet er levert og frem til Leieobjektet er tilbakelevert til Eier, og tilbakelevering er godkjent og akseptert av Eier. All levering, installering, transport m.v. av Leieobjektet skjer for Leietakers regning og risiko, med mindre det er særskilt avtalt at dette skal utføres av Eier. Unnlater Kunden å hente eller motta Leieobjektet, har Eier krav på erstatning for ethvert tap dette måtte påføre Eier.

 

Eier kan kreve at Kunden signerer en egen leveringsbekreftelse. Kunden aksepterer at også den person som faktisk mottar eller avhenter utstyret er berettiget til å signere på leveringsbekreftelsen på Kundens vegne, selv om vedkommende ikke fremkommer på Kundens firmaattest.

 

Ved levering av Leieobjektet skal Kunden umiddelbart foreta forsvarlige undersøkelser, og ved konstatering av feil eller mangler straks rette en skriftlig reklamasjon til Eier. Feil, mangler eller andre innsigelser som ikke er skriftlig meddelt Eier innen 3 måneder fra Leieobjektet er levert, kan ikke senere danne grunnlag for misligholdsbeføyelser, verken overfor Eier eller leverandør.

 

 1. Betalingsbetingelser

Leiebeløp og andre betalingsforpliktelser (”Leiesum”) etter Avtalen forfaller til betaling forskuddsvis. Leiesum fra levering av Leieobjektet og frem til første terminforfall, faktureres og forfaller til betaling ved levering.

 

Utført arbeid som ikke er omfattet av Leiesummen som fremgår av Avtalen, skal faktureres Kunden etterskuddsvis etter medgått tid og i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste fra Eier.

 

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til Forsinkelsesrenteloven. Purregebyr og inkassosalær kommer i tillegg. Feil eller mangler ved Leieobjektet eller øvrige tjenester som er levert av Eier, og som ikke beror på Eiers forhold, fritar ikke for plikt til å betale avtalt Leiesum.

 

 1. Omkostninger og utgifter

Med mindre annet er særskilt avtalt, er Kunden ansvarlig for betaling av alle omkostninger og utgifter knyttet til forsikringspremier, offentlige krav, samtlige utgifter ved Avtalens opphør uansett grunn, herunder tilbakelevering og/eller henting av Leieobjektet m.v., i tillegg til Leiesum. Utlegg som er betalt av Eier og ikke dekkes av Leiesum, forfaller til betaling ved påkrav.

Kunden er forpliktet til å betale termin-, purre-, etablerings- og oppsigelsesgebyr, samt dekke Eiers kostnader ved innhenting av forsikrings- og firmaattester, i samsvar med gjeldende prisliste hos Eier. Prislisten fås ved henvendelse til Eier. Eier kan endre de nevnte gebyrsatsene med umiddelbar virkning uten forutgående varsel til Kunden.

 

 1. Leieregulering

Eier er berettiget til å indeksregulere Leiesum en gang i året med 100 prosent i forhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Dersom det finner sted endringer i det alminnelige rentenivå, skattenivå, avgiftsnivået, og/eller i andre offentlige reguleringer som får virkning for denne Avtale eller Eiers virksomhet kan Eier regulere Leiesum med umiddelbar virkning og uten varsel til Kunden. Tilsvarende gjelder dersom det finner sted prisendringer på Eiers varer og/eller tjenester, eller varer og/eller tjenester som leveres av underleverandører av Eier.

 

 1. Bruk og vedlikehold av Leieobjektet

Leieobjektet skal kun benyttes i normal drift, og Kunden er forpliktet til å bruke og vedlikeholde Leieobjektet på forsvarlig måte, herunder å følge brukerhåndbok m.v. Kunden har ikke rett til å endre eller modifisere Leieobjektet uten Eiers skriftlige forhåndssamtykke. Eventuelle offentlige pålegg må etterkommes av Kunden for Kundens regning.

 

Leieobjektet skal kun benyttes på den bruksadresse som er angitt i Avtalen. Endring av bruksadresse skal straks meldes til Eier og er betinget av forutgående skriftlig samtykke fra Eier. Kunden gir Eier en ubetinget rett til å inspisere Leieobjektet til enhver tid.

 

Kunden forplikter seg til å erverve nødvendige rettigheter, lisenser m.v. for bruk av den programvare (software) som leveres sammen med Leieobjektet, samt å tegne og opprettholde serviceavtale med leverandør eller den som Eier anviser. Oppdatering av eventuell programvare tilknyttet Leieobjektet, kan Kunden bare anskaffe fra Eier eller andre autoriserte forhandlere av programvaren.

 

Kunden skal foreta daglig ettersyn av eventuell programvare, samt påse at vedlikeholdsinstrukser etterleves. Kunden er videre ansvarlig for sikker oppbevaring av lisensnøkler og medier med eventuell programvare. Skulle mediet med programvaren bli borte er Kunden ansvarlig for alle kostnader forbundet med erverv av nytt media. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering av data i sitt eget nettverk.

 

Finner Eier at Leieobjektet skal repareres, skal Kunden besørge og bekoste dette med mindre annet fremgår av Avtalen. Kunden plikter å betale avtalt Leiesum også for den tid Leieobjektet er ute av drift, uavhengig av årsak.

 

 1. Avtalte servicetjenester

Dersom det er en del av Avtalen at Eier også skal levere servicetjenester tilknyttet Leieobjektet, skal Eier utføre de avtalte tjenestene profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard. Eier er i slike tilfeller forpliktet til å utføre forebyggende vedlikehold av de nevnte maskiner slik at de er i driftssikker og i forsvarlig stand i Avtaleperioden.

 

Med mindre annet er avtalt skal Eier foreta vedlikehold av Leieobjektet etter påkrav fra Kunden. Vedlikehold og reparasjoner av Leieobjektet foretas hos Eier, med mindre annet er avtalt. Ved vedlikehold og reparasjoner skal som hovedregel Kunden bekoste og forestå levering av Leieobjektet til Eier.

 

Uskifting av slitedeler eller øvrig forbruksmateriell skal godkjennes av Kunden, med mindre Avtalen pålegger Eier å bekoste og forestå utskifting av dette. Kunden er alltid ansvarlig for å dekke kostnader til utskifting av forbruksmateriell. Dersom Kunden motsetter seg anbefalt utskifting av deler vil eventuell avtalt responstid utgå på det aktuelle Leieobjektet.

 

Hvor det er særskilt avtalt at Eier skal forestå vedlikehold og reparasjoner hos Kunden og hvor omfanget av reparasjonene medfører at Leieobjektet må inn til Eiers verksted, skal Eier bekoste frakten. Dette gjelder likevel ikke dersom reparasjonen er forårsaket av forhold på Kundens side som nevnt i avsnittet under.

 

Eier er ikke under noen omstendighet forpliktet til å bekoste vedlikehold, utbedringer eller utskifting av deler som skyldes feilaktig bruk av Leieobjektet, uhell, unormal slitasje, påførte skader, feil knyttet til strømanlegget eller øvrige forhold som Kunden har risikoen for.

 

Endelig er Eier ikke under noen omstendighet forpliktet til å bekoste utskifting av deler når Leieobjektet har vært i Kundens besittelse i mer enn 60 måneder. I slike tilfeller skal imidlertid Kunden innrømmes 20 % rabatt på slitedeler.

 

 

 1. Feil og mangler ved Leieobjektet

Leieobjektet er kjøpt inn av Eier etter Kundens behov og spesifikasjoner, samt i tråd med Kundens valg av leverandør av Leieobjektet. Eier skal varsles, men har intet ansvar overfor Kunden for tap som følge av forsinket eller manglende levering, faktiske eller rettslige mangler ved Leieobjektet eller annet mislighold fra leverandørens side. Tilsvarende gjelder dersom Leieobjektet ikke er egnet for Leietakers behov, og om utstyret grunnet slitasje, vanskjøtsel eller andre forhold blir ubrukelig eller uegnet for Leietakers bruk. Dette gjelder også feil og mangler som skyldes tilleggstjenester tilknyttet avtalen som er levert og utført av tredjeparter.

 

Enhver utbetaling som Leverandøren måtte foreta i denne forbindelse skal tilkomme Eier, som avregner dette i Leiesum etter at oppgjøret er mottatt. Kunden kan ikke kreve reduksjon i Leiesum før Eier har fått oppgjør fra leverandør. Godtgjørelse eller reduksjon utover dette kan ikke Kunden kreve.

 

Kunden plikter å overholde enhver reklamasjons- og søksmålsfrist overfor leverandør basert på leverandørens mislighold. Eier kan velge å tre inn i Kundens partsstilling på ethvert trinn av saken. Kunden bærer alle omkostninger som er forbundet med å gjøre krav gjeldende mot leverandør.

 

 1. Mislighold

Dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen, foreligger det mislighold av Avtalen. Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt, må straks reklamere skriftlig etter at parten fikk eller burde fått kjennskap til misligholdet.

 

Hvis Kunden ikke betaler Leiesum til fastsatt tid eller på annen måte misligholder Avtalen, har Eier rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder om Leietaker har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om forhold av betydning for inngåelse av Avtalen. Tilsvarende gjelder dersom Kunden søker gjeldsforhandlinger eller akkord, går konkurs eller om Kundens økonomiske stilling blir vesentlig svakere enn ved inngåelsen av Avtalen.

 

Kunden skal holde Eier skadesløs for ethvert tap av Leieobjektet, samt for enhver skade eller unormal slitasje på Leieobjektet, med mindre dette skyldes forhold på Eiers side.

 

Kunden kan bare kreve erstatning for direkte tap som følge av mislighold fra Eiers side, imidlertid under forutsetning av at misligholdet er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. Kunden er avskåret fra å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser overfor Eier.

 

Dersom Eier hever Avtalen, forfaller samtlige eksisterende og fremtidige krav på Leiesum etter Avtalen, til betaling straks. I tillegg skal Eier ha rett til å kreve erstattet tap som overstiger dette. Tilsvarende gjelder dersom Kunden kansellerer Avtalen før utløpet av Avtaleperioden.

 

Dersom Eier hever Avtalen eller Kjøper sier opp Avtalen før utløpet av Avtaleperioden, og under forutsetning av at Kunden tilbakeleverer Leieobjektet i kontraktsmessig stand, skal Kunden godskrives det beløp som Eier oppnår ved et salg av Leieobjektet. Om det ved beregning av leiekalkylen er lagt inn en kalkulert restverdi på Avtalen, d.v.s. at amortiseringsdelen av leiebeløpet for Leieobjektet ikke dekker hele anskaffelsesverdien av Leieobjektet, og Eier kan fremlegge særskilt dokumentasjon for dette, skal Kunden kun godskrives den del av Leieobjektets verdi som overstiger den innkalkulerte restverdi. Om salg ikke oppnås innen en måned, legges i stedet takstverdien til grunn, basert på takst av uavhengig takstmann, rekvirert av Eier. Leietaker godskrives ikke beløp ut over totalkravet.

 

 1. Forsikring

Kunden skal tegne separat forsikring til fordel for Eier. Dersom Kunden unnlater å forsikre Leieobjektet, er Eier berettiget til å holde Leieobjektet forsikret og debitere Kunden for kostnadene, tilsvarende 10 % av Leiesum per måned. Ved skade under forsikring som er tegnet av Eier, skal Eier være berettiget til å debitere kunden for egenandeler. I alle tilfeller skal Eiers eventuelle forsikring, være sekundær i forhold til Kundens forsikring.

 

 1. Tilbakelevering

Med mindre annet uttrykkelig fremgår av Avtalen, skal Kunden ved utløpet av Avtalen for egen regning og risiko tilbakelevere utstyret til Eier eller til den som Eier angir. Minst fem dager før tilbakelevering skal Kunden ta kontakt med Eier, eller den som skal motta utstyret på Utleiers vegne, for å avtale de nærmere praktiske forhold omkring tilbakeleveringen. Ved tilbakelevering skal utstyret være forsvarlig pakket sammen med tilhørende dokumenter, bl.a. brukerhåndbøker, samt eventuelt ekstrautstyr og tilbehør.

 

Dersom Kunden ikke har tilbakelevert utstyret innen utløpet av Avtaleperioden, og eventuell oppsigelsestid har utløpt, plikter Kunden å betale Leiesum frem til det tidspunkt Leieobjektet er returnert til Eier og signert kvittering for slik tilbakelevering er utstedt av Eier eller Eiers representant.

 

 1. Utleveringsklausul

Kunden vedtar utlevering av Leieobjektet uten søksmål ved Avtalens opphør. Utlevering av Leieobjektet uten søksmål vedtas også ved ethvert mislighold Kundens forpliktelser etter Avtalen. Kunden vedtar at Eier i slike tilfeller kan avhente utstyret med tilhørende dokumenter.

 

 1. Overdragelse

Kunden har ikke rett til å overdra eller pantsette verken Leieobjektet eller øvrige rettigheter og forpliktelser etter Avtalen. Dette gjelder imidlertid ikke overdragelse av rettigheter og forpliktelser etter Avtalen til bank eller finansieringsselskap. For øvrig kan fremleie av Leieobjektet kun foretas til egne ansatte dersom dette er anskaffet med slik fremleie som uttrykkelig formål.

 

 1. Endringer

Eventuelle endringer eller tilføyelser i Avtalen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser, krever påtegnelse fra begge parter.

 

 1. Tvister

Tvister etter Avtalen skal avgjøres etter norsk rett. Kunden vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

 

Image: